किन एनिम लाइभ एक्शन अनुकूलनहरू मर्नु पर्छ (वा कममा परिवर्तन)