सबैभन्दा सोच विचार प्रवर्तन उद्धरणहरू तपाइँ सीरियल प्रयोगहरू लेनबाट माया गर्नुहुन्छ