सब भन्दा रिलेटेबल निचिजुउ उद्धरणहरू तपाइँ मिस गर्न चाहनुहुन्न (एनिमे फ्यानको रूपमा)