सब भन्दा प्रसिद्ध एनिमे डेरे प्रकारहरू जसले उद्योगलाई परिवर्तन गर्यो कि हामीलाई थाहा छ!