फज्याली ऐश केटचम उद्धरणहरू जुन तपाईंलाई खराब दिनमा हौसला प्रदान गर्दछ