जीवन र निराशाको बारेमा Shiki बाट सर्वश्रेष्ठ एनिमे उद्धरणहरूको संग्रह