एक उद्देश्यको साथ बाराकमनबाट उद्धरणहरूको उत्तम सूची!